Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
   
   
 
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Katedra Germanistyki

 
Studia II stopnia
kierunek studiów: filologia
specjalność: filologia stosowana z językiem niemieckim
tryb studiów: studia stacjonarne / niestacjonarne
 

 
Studia filologii stosowanej z językiem niemieckim skierowane są do absolwentek i absolwentów studiów licencjackich o specjalności filologia germańska (niemiecka) / germanistyka lub lingwistyka stosowana z językiem niemieckim jako pierwszym językiem obcym. Jest to nowoczesna forma studiów filologicznych, w której kładzie się nacisk na umiejętności i kompetencje dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy
 
Absolwentki i absolwenci filologii o specjalności: filologia stosowana z językiem niemieckim
  • legitymują się znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C2 oraz drugiego języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

  • posiadają gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu specjalności wybranej w ramach seminarium magisterskiego (językoznawstwo/literaturoznawstwo/kulturoznawstwo);

  • dysponują umiejętnościami zdobytymi w ramach praktyki zawodowej, m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języków i kultur;

  • umieją samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe, formułować opinie (w formie pisemnej i ustnej) w zakresie uzyskanych kompetencji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych;

  • są otwarci wobec innych języków i kultur, świadomi różnorodności językowej i kulturowej;

  • mają wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego;

  • uzyskują tytuł magistra i są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
 
 
 
Rejestracja na studia prowadzona jest przez Internet.
 
 
Bliższe informacje:
-->  www.rekrutacja.ukw.edu.pl

 
 
opracowanie: sekretariat KG