Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
   
   
 
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Katedra Germanistyki

Studia I stopnia
kierunek studiów: filologia
specjalność: filologia germańska
tryb studiów: studia stacjonarne
 

 
Studia skierowane są do kandydatów, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności językowe oraz zdobyć kompetencje filologiczne w zakresie językoznawstwa , literaturoznawstwa i kulturoznawstwa germanistycznego. Program studiów obejmuje moduły kształcenia do wyboru (m.in. język w biznesie, język w hotelarstwie i turystyce) oraz przedmioty dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy (m.in. nowe technologie w pracy filologa).
 
Absolwentki i absolwenci filologii o specjalności: filologia germańska
  • legitymują się znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C1, drugiego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;

  • posiadają podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze niemieckojęzycznej oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych;

  • dysponują umiejętnościami zdobytymi w ramach praktyki zawodowej, m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług, gdzie wymagana jest znajomość języków i kultur;

  • umieją rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (w formie pisemnej i ustnej) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej;

  • są otwarci wobec innych języków i kultur, świadomi różnorodności językowej i kulturowej;

  • mają wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego;

  • uzyskują tytuł licencjata i są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
 
 
 
Rejestracja na studia prowadzona jest przez Internet.
 
 
Bliższe informacje:
-->  www.rekrutacja.ukw.edu.pl

 
 
opracowanie: sekretariat KG